Piispa Kari Mäkinen: Kirkon tulee tukea myös samaa sukupuolta olevien parisuhdetta


Piispa Kari Mäkisen videohaastattelu ennen arkkipiispan vaalia, haastattelijana Totti Toivonen/Kirkon tiedotuskeskus.
 
 
 

Rohkeutta homoseksuaalisuuden

 

kohtaamiseen

 
 
 
 
Keskustelu homoseksuaalisuudesta käy kirkossa kiivaana. Vaikka laki rekisteröidystä parisuhteesta on ollut voimassa jo seitsemän vuotta, homoparien siunaaminen jakaa edelleen mielipiteet luterilaisessa kirkossa voimakkaasti.

Turun piispa Kari Mäkinen pitää tärkeänä, että kirkossa löydetään mahdollisimman pian yhteisesti tapoja, joilla homoseksuaalista parisuhdetta voidaan tukea.

Seksuaalisuus myönteisenä voimana ja siunauksena elämänkaaressa

Kari Mäkinen haluaa tarkastella homoseksuaalisuutta yhteydessä siihen, miten kirkko ylipäänsä käsittää seksuaalisuuden.

– Ennen seksuaalisuuden merkitys ihmiselämässä kytkeytyi lasten saamiseen. Ihmisen eliniän noustua aiempaa suurempi osa seksuaalisuudesta kuitenkin toteutuu siinä elämänvaiheessa, jossa ei enää puhuta lasten saamisesta. Lisäksi ehkäisyn kehittymisen ja yleistymisen myötä ihminen voi hyvin pitkälle ajatella itse päättävänsä, milloin lisääntyminen liittyy seksuaalisuuteen.

Tästä seuraa, että on uudella tavalla katsottava sitä, miten ylipäänsä ymmärrämme seksuaalisuuden merkityksen ihmisen elämässä. Silloin voi näkyä, että myös pysyvässä homoseksuaalisessa parisuhteessa voi toteutua seksuaalisuuden keskeinen myönteinen tehtävä, Mäkinen toteaa.

Vastuullinen sitoutuminen

Muuttunut seksuaalisuus on Mäkisen mukaan jo pitkään vaikuttanut kirkon opetukseen seksuaalisuudesta.

– Myös kirkkojen puheissa on asetettu etusijalle ihmissuhteen näkökulma. Siksi parisuhdelaki on vain yksi osa pidempää prosessia, jossa kirkko on joutunut kohtaamaan muuttuneen seksuaalisen ymmärryksen. Parisuhdelaki on antanut yhden impulssin näiden asioiden käsittelylle.

Olennaista Mäkiselle pysyvässä parisuhteessa on, että siinä on kyse ihmissuhteesta, jossa ihmiset sitoutuvat toisiinsa vastuullisesti ja jossa ihmisen perusyksinäisyys murtuu. Se on Raamatun ihmiskäsityksen mukaista.

– Yksinäisyys on yksi modernin kulttuurin traagisimpia asioita. Yksinäisyyden murtavalle parisuhteelle on annettava täysi tuki. Homoseksuaalinen parisuhde ei ole sama kuin avioliitto, mutta myös siinä tämä ulottuvuus voi toteutua.

Erilaisuus kirkon haasteena

Keskustelu seksuaalisuudesta on aina erittäin arvo- ja tunnelatautunutta, siksi myös kysymys homoseksuaalisuudesta on saanut Mäkisen mukaan niin suuret mittasuhteet.

– Kysymykset seksuaalisuudesta ja perheestä koskettavat tietoisuutta hyvin syvältä tasolta, mikä tekee keskustelusta poikkeuksellisen vaativan. Asiaa ei voida ratkaista pelkästään keskustelemalla, vaan myös elämällä ja kohtaamalla elämän moninaisuus. Kirkon tehtävänä ei ole pyrkiä uskonsa pohjalta hallitsemaan todellisuutta, vaan lähestymään sitä.

Mäkisen mielestä on tärkeää, että kirkossa on aidosti monia ääniä. Hän korostaa, että ratkaisujen täytyy nousta kirkon omasta itseymmärryksestä. Ei siitä, että joku toivoo jotakin tai että jokin on jollekulle vastenmielistä.

– Kirkossa on myös ihmisiä jotka aidosti uskonnollisista ja teologisista lähtökohdista katsovat, että homoparien siunaaminen on väärin. Myös tämä huoli on otettava vakavasti. Kirkossa luetaan Raamattua monin eri tavoin.

Raamattua pitäisi muistaa kuitenkin tulkita kokonaisuutena, ei yksittäisistä kohdista käsin. Parisuhteen siunaaminen on silti muutakin kuin raamattukysymys.

Se koskee teologiaa, mutta siihen kietoutuu myös hyvin inhimillisiä ulottuvuuksia.

Hyvä elämä perheenä

Mäkinen pohtii asiaa myös perhesuhteiden näkökulmasta. Miten perhesuhteet voivat rakentua, jotta niissä toteutuu hyvä elämä? Mikä on kenellekin perhe? Ainahan ei edes välttämättä tarvitse asua saman katon alla tunteakseen kuuluvansa perheeseen.

– Nykyinen perhekäsitys on paljon monisyisempi kuin 1900-lukua hallinnut ydinperheen malli. Myös perhesuhteet, jotka eivät täytä ihannemallin tuntomerkkejä, ovat arvokkaita. Yksin elävälläkin voi olla perhesuhteita.

– Tämä kaikki liittyy myös siihen, miten ylipäänsä suhtaudumme erilaisuuteen ja toiseuteen.

Kysymys on maailmankuvasta ja kulttuurin murroksesta. Kulttuurinen muutos on ollut hyvin hämmentävää ja nopeaa. Seksuaalisuuden suhde yksityisyyteen ja julkisuuteen on muuttunut, ja seksuaalisuus on läsnä julkisella kentällä aivan eri tavalla kuin kolmekymmentä vuotta sitten. Se on astunut ulos makuukammarin hämärästä. Aiemmin vaiettu ja häpeän piirissä ollut on tullut näkyväksi, mutta samanaikaisesti omaa seksuaalisuutta kuitenkin myös pyritään suojelemaan.

Toisaalta seksuaalisuudesta puhumista vaikeuttaa Mäkisen mielestä se, että kulttuurin markkinaistuminen ulottuu myös siihen.

– Seksuaalisuus näkyy yhä enemmän hankittavana ja kulutettavana elämystuotteena.

Näin pysyvän ja kehittyvän ihmissuhteen näkökulma ohenee.

Siunausta parisuhteille (kaikilleko)?

Rekisteröityjen parisuhteiden siunaamista alkuvuodesta pohtinut työryhmä ei esittänyt uutta kirkollisen toimituksen kaavaa homopareille. Työryhmän konkreettisin ehdotus oli se, että piispainkokous laatisi toimintaohjeen tilanteeseen, jossa kirkon työntekijää pyydetään siunaamaan homoliitto kirkollisesti.

Nyt kirkossa puidaankin erityisesti sitä, pitäisikö homoparien siunaamisesta tehdä virallinen toimitus. Näin ollen kaikkien pappien olisi hyväksyttävä samaa sukupuolta olevien parisuhteen siunaaminen.

Mäkisen mukaan näyttää siltä, että siunaustoimituksesta on tullut symboli sille, hyväksyykö kirkko homoseksuaalisen parisuhteen. Symboliin ei kuitenkaan tulisi juuttua, vaan olisi nähtävä sen taakse.

– Olemme keskeneräisessä tilanteessa, ja vaikeus on juuri siinä, että tätä keskeneräisyyttä on vain siedettävä. Toivon, että asiassa päästään mahdollisimman pian eteenpäin ja löydetään tapoja, joilla voidaan antaa tuki myös homoseksuaaleille. Ei ole olemassa kirkon päättämää muotoa, miten vastata rekisteröityneessä parisuhteessa olevien pyyntöihin. Tällä hetkellä en voi muuta kuin ohjeistaa, että homoseksuaalisen parisuhteen siunaamista tarkoittavista toimituksista on syytä pidättäytyä.

Mäkinen muistuttaa, että kirkko etenee asiassa järjestyksensä mukaisesti.

– Tiedän, että tämä on hyvin vaikea asia ja ymmärrän, että on paljon odotusta ja toivetta siitä, että asia ratkeaisi johonkin suuntaan ripeästi. Elämässä ei vain kaikki tapahdu aina niin.

 Joonas Josefsson / Kirkko ja me 17.9.2009

Lue myös:

Homoseksuaali ja vanhoillislestadiolainen

Uskovaisena rekisteröidyssä parisuhteessa?

Homoille räätälöity ”light-liitto” innosti heterot Ranskassa

Homovanhemmat kasvattavat heterolapsia

Arkkipiispa Paarma: Pappien pidättäydyttävä homo- ja lesboparien siunaamisesta. Pohjalainen 13.10.2008.

Advertisement

10 kommenttia

Kategoria(t): arvot, eettisyys, evankelis-luterilainen kirkko, hengellisyys, homoseksuaalisuus, identiteetti, ihmisarvo, ihmisoikeudet, Jumala, kirkko, kristinoppi, luterilaisuus, miehen asema, naisen asema, normit, opilliset kysymykset, perhe, Raamattu, Raamatun tulkinta, seksuaalivähemmistöt, sukupuolijärjestelmä, suvaitsevaisuus, syrjintä, tasa-arvo, tuomitseminen, uskon perusteet, vallankäyttö, vapaus, vastuullisuus, yksinäisyys, ystävyys

10 responses to “Piispa Kari Mäkinen: Kirkon tulee tukea myös samaa sukupuolta olevien parisuhdetta

 1. Speedy

  Viisaita ja harkittuja ajatuksia.

 2. Kiukkuinen

  Arkkipiispaehdokkaiden tentissä ehdokkaat olivat piispa Kari Mäkistä lukuunottamatta yksimielisiä siitä ettei seksuaalisten vähemmistöjen rekisteröityjä parisuhteita pidä siunata.

  Perusteluissa todettiin – niinkuin aiemmin naispappien vastustajatkin tekivät – että kysymys on opista, teologiasta ja kirkon uskottavuudesta tai raamattunäkemyksestä: me kyllä olemme avoimia ja suvaitsevia, mutta kun on tämä teologia.

  Kirkko siunaa eläimiä, rakennuksia ja hautausmaita, mutta ei tässä tapauksessa kahden toisilleen yhteiselämän lupauksen antanutta ihmistä.

  Ehdokkaista dogmatiikan professori Miikka Ruokanen on itse ollut jo useammankin kerran omasta mielestään ainoassa kirkon hyväksymässä heteroseksuaalisessa avioliitossa. Tämäkin tuntuu jostakin syystä sopivan hyvin hänen raamattunäkemykseensä ja teologiaansa.

  Kun kirkon nykyiset ja tulevat johtajat puuhastelevat vanhojen ennakkoluulojensa parissa, muu yhteiskunta menee menojaan ja säätää lakeja, joissa myös seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet ja tasa-arvo parisuhteeseen sitoutumiseen taataan ja otetaan huomioon.

  Mutta kirkon arkkipiispaehdokkaat turvautuivat paniikkijarrutukseen.

  Raamatusta nousee kyllä toisenlaisiakin teologisia painotuksia, jos niitä vaan halutaan käyttää mm. rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:39), ja ns. kultainen sääntö (Matt. 7:12). Jeesuksen puheet siitä etteivät kaikki ole heteroseksuaaliseen avioliittoon sopivia (Matt. 19:12) luulisi antavan myös tarvittavat teologiset suuntaviivat erilaisuuden hyväksymiseen kirkossa.

  Syrjintä on syrjintää vaikka sitä perusteltaisiin kuinka teologialla tai vuosituhansien takaisten tekstien tulkinnoilla.

 3. Miksi näin

  Kirkko ei voi eikä saa syrjiä homoja seurakunnissa. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä pappeja on jo ainakin kolmessa hiippakunnassa seurakuntapappeina.

  Mutta he eivät voi vieläkään mennä naimisiin.

 4. Älkää yleistäkö!

  Miksi teidän heteroitten on niin vaikeaa tajuta, että myös homoseksuaalien parisuhteet voivat olla koko elämän mittaisia liittoja.
  Elän itse onnellisessa rek.parisuhteessa nyt kolmatta vuotta ja toivon että saamme kulkea yhteistä tietä kuolemaan asti. Omakohtaista uskoa en ole koskaan jättänyt. mutta tietenkään ry-llä minua ei hyväksytä. Eikä minun sallittaisi saada elämänkumppania kuten he itse…

  Tunnemme muutamia samaa sukupuolta olevia pareja. Eräs tuttu pari on elänyt yhdessä 15 vuotta ja toinen jo 20 vuotta (on muuten sukulaiseni, ja on vl). Kolmas tuntemamme homopari erosi oltuaan yhdessä noin 1,5 vuotta. Niinnkin voi käydä, mutta poikkeaako tämä siitä mitä heterot suhteissaan tekevät?

  Muut ystävämme ja sukumme ovat heteroita. Suurin osa tuntemistamme ei-vl pareista ovat ottaneet avioeron. Siis, yli 50% heteroliitoista hajoaa. Että näin.

 5. Efva

  Kirkkomme on hyvissä käsissä uuden arkkipiispan Kari Mäkisen ohjaamana. Sydämelliset onnittelut – suokoon Jumala viisautta ja voimia Sinulle. Hyvä valinta!

 6. Peeca

  Tässäkö ero ehdokkaiden välillä?
  Kari Mäkinen korostaa sitoutumista parisuhteen jatkuvuuteen, mikä osoittaa vastuullisuutta. Ruokanen on eronnut kahdesti ja avioitunut kolmesti. 🙂
  Ihmisen ei ole hyvä olla yksin, sanotaan Isossa Kirjassa. Ruokanen on saanut kokea puolison löytämisen onnen, mutta ei salli samaa onnea kaikille muille.

 7. Nimetön

  Hienoja ajatuksia Kari Mäkiseltä. Olen iloinen, että saimme hänet arkkipiispaksi. Jumala antoi mielensä mukaisen ehdokkaan tulla valituksi, kuten kanssani varmaan moni muukin pyysi.

 8. pekka.manninen

  Miten Kari voi olla sekeää raamatun sanaa vastaan? Olethan kuitenkin lukenut tämänkin kohdan Raamatusta?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s