SRK:n pöksylähetyskäsky


Saarnoissa on julistettu 1960-luvun lopusta lähtien, että ”Jumalanvaltakunta kasvaa sisältäpäin”. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun uskovaiset pitävät ehkäisyä syntinä eivätkä muutenkaan rajoita lisääntymistään, Jumalalle syntyy koko ajan lisää jumalanlapsia.
Ajatus on Uuden testamentin vastainen. Sekä apostolit että Jeesus  nimenomaan torjuivat opetuksessaan tämänkaltaisen ajattelun.

Rauhanyhdistyksen puhujat opettivat, ja opettavat yhä, että kristityn maksimaalinen lisääntyminen on Jumalan tahto. ”Syntyvyyden säännöstely on synti kaikissa muodoissaan.”
Vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykieltoon sisältyy ajatus, että  Jumala itse luo itselleen ”jumalanlapsia”,  taivaan taimia, ja  heidät on synnytetty Jumalalle. Uskotaan ja opetetaan, että vanhemmat osoittavat ehkäisemättömyydellään kuuliaisuutensa Seurakunnalle ja sitä myöden Jumalalle. He varmistavat oman taivaspaikkansa lapsia synnyttämällä.
Uskovainen nainen kokee omantunnontuskia ja  syyllisyyttä, mikäli on joutunut turvautumaan ehkäisyn käyttöön. Estäähän hän tällöin uusien jumalanlasten syntymisen. Näin hänelle on lapsesta saakka opetettu. Nainen tietää, että uskovaisena hänen suurin tehtävänsä on tuottaa uusia jumalanlapsia niin kauan kuin se on biologisesti mahdollista.
Näin hänen tulee toimia silloinkin, vaikka ei itse haluaisi sitoutua suureen perheeseen. Ja vaikka ei olisi edes lainkaan erityisen lapsirakasta tyyppiä.
Tästä on tietysti seurannut surullisia kohtaloita, kun ihmiset, joilla ei olisi luonnostaan halua saada paljon lapsia tai heillä ei ole voimavaroja huolehtia heistä, joutuvat kuitenkin ”vastaanottamaan kaikki lapset”, jotka luonnollisen lisääntymiskyvyn seurauksena heille syntyvät.

”Jumalan valtakunta kasvaa sisältäpäin”

SRK-lestadiolaisuuden keskeinen opillinen uskomus on,  että kaikki vastasyntyneet ja pikkulapset ovat jo syntyessään kristittyjä, uskovaisia, siis vanhoillislestadiolaisia. Loogisena jatkumona tälle käsitykselle opetetaan, että  jumalanlasten määrä kasvaa myös ihmisten biologisen lisääntymisen avulla, sen lisäksi, että ulkopuolisia epäuskoisia liittyy herätysliikkeeseen (Jumalan valtakuntaan) parannuksenteon kautta.
Kun ulkopuolisten parannuksentekijöiden määrä alkoi vähentyä 1960-luvulta lähtien, herätysliikkeessä otettiin käyttöön ehdoton ehkäisykielto ja oppi, että Jumalan valtakunnassa tuotetaan  jumalanlapsia lisää luonnollisen lisääntymisen kautta.
Sanalla sanoen, hyväksikäyttäen ”pöksylähetystyötä”.
Tätä oppia rauhanyhdistyksen puhuja opettaa yhä tänään.
Rovasti, filosofian tohtori Seppo Lohen arvion mukaan juuri ”syntyvyyden säännöstelemättömyys” erottaa vanhoillislestadiolaisuuden kaikkein selvimmin muista herätysliikkeistä.
– Vanhoillisuus on lestadiolaisuuden ainoa haara, jossa suhde syntyvyyden rajoittamiseen on ehdoton. Kaikissa muissa suuntauksissa vanha lestadiolainen identiteetti on tässä asiassa joustanut, Lohi on todennut MTV3:n haastattelussa kymmenen vuotta sitten (24.7.2002).

– Jos säännöstelemättömyydestä luovuttaisiin, vanhoillislestadiolaisuus katoaisi viidenkymmenen vuoden sisällä, hän ennusti.

Ehkäisykiellon todellisena tehtävänä onkin siis ollut varmistaa herätysliikkeen jäsenmäärän kasvu.

Biologinen lähetystyö on Raamatun vastainen harhaoppi

Jokainen, joka tutustuu Uuteen testamenttiin, havaitsee että Jumalan sanassa nimenomaan erikseen kielletään sellainen päätelmä, että ihmiset voisivat tuottaa Jumalalle lapsia biologisella lisääntymisellä.

Sekä Jeesus että apostolit erikseen kiistävät suorastaan rautalangasta vääntäen tällaisen ajattelun.

Kanta on luettavissa Uudessa testamentissa kiistattoman selvin sanoin. Asiaa käsitellään niissä yhteyksissä, joissa ihmisille selitetään, mitä tarkoitetaan uudestisyntymisellä.

Jokainen rippikoulun käynyt tietänee, että uudestisyntyminen on luterilaisen kristinopin keskeisimpiä käsitteitä. Tunnustuskirjojen mukaan uudesti syntyminen on siirtymistä tuomion alaisuudesta armon alaisuuteen. Uudestisyntyneellä tarkoitetaan luterilaisessa kristinopissa lähtökohtaisesti kastettua kristittyä. Vanhoillislestadiolaisuudessa vaaditaan kasteen lisäksi myös erillinen henkilökohtainen kääntymis- ja parannuksenteko-kokemus ja vanhoillislestadiolaisessa uskossa jo olevan henkilön ääneen lausumat synninpäästösanat, mikäli henkilö ei ole kuulunut lestadiolaiseen liikkeeseen.  Myös monissa muissa herätysliikkeissä sekä vapaissa suunnissa edellytetään kristityltä kääntymiskokemusta.

Uudestisyntymisessä Jumalan Sana, evankeliumi, synnyttää uskon. Uskon kautta kristitty saa tarttua aina uudestaan kasteen armolupauksiin, ja luottaa siihen, että Kristus on ristillä sovittnut hänenkin syntinsä. Pyhä Henki vaikuttaa uskon ja ylläpitää sen evankeliumin julistuksen sekä kasteen ja ehtoollisen sakramenttien välityksellä (Augsburgin tunnustus V).

Apostolit eritoten korostavat, että tuleminen Jumalan lapseksi eli uudestisyntyminen ei tapahdu ”katoavasta siemenestä” vaan iankaikkisesta Jumalan sanasta. Sanan lupausten kautta ihminen syntyy uudesti, tapahtuu vanhurskauttaminen.  Kuten Luther sittemmin kiteytti, se tapahtuu yksin uskosta, yksin armosta, Kristuksen kautta, ei suinkaan ihmisen omien tekojen seurauksena. Tässä Uudesta testamentista apostolien tekstejä asiasta:

“Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” (Joh. 1:13)

“Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta.” (1 Piet.1:23)

“Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset.” (Room.9:8)

Johanneksen evankeliumissa puhuu itse Jeesus:

“Jeesus vastasi hänelle: “Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.”

Nikodemos kysyi: “Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?”

Jeesus vastasi: “Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ‘Teidän täytyy syntyä uudesti.’ “(Joh. 3: 3-7.)

On ymmärrettävää, että kaksituhatta vuotta sitten, Uuden testamentin aikaan täysin uusi ja abstakti käsite ”uudestisyntyminen” oli juutalaiseen perinteeseen kasvatetuille ihmisille hämärä ja vieras. Se edellytti lisäselityksiä, sekaannusten välttämiseksi, etteivät ihmiset olisi yhdistäneet sitä konkreettiseen biologiseen lisääntymiseen.  

Siihenkin aikaan  esiintyi hedelmällisyyskultteja, liikkeitä joissa seksuaalisuudesta ja lisääntymisestä oli tehty uskonnollinen rituaali tai palvonnan kohde, joten oli olemassa väärinkäsitysten vaara.

Sekä Jeesus että apostolit halusivat erikseen varmistaa, että kaikki ymmärtäisivät, että uudestisyntyminen ei todellakaan liity ihmisen biologiseen lisääntymiseen.

Ehkäisykiellon taustana 1960-luvun hajaannus

Lisääntymisvelvoite otettiin vanhoillislestadiolaiseen oppiin herätysliikkeen historiallisessa  taitekohdassa, joloin sitä uhkasi jäsenmäärän lasku.

Kun vanhoillislestadiolaisuudessa päätettiin ehdottomasta ehkäisykiellosta (1967 puhujienkokouksessa), liikkeessä oli juuri alkanut uusi, maallikkojohtoinen kausi. 1960-luvun alussa kaksi kolmasosaa lestadiolaiseen liikkeeseen kuuluneista teologeista ja papeista oli erotettu tai jättänyt liikkeen, ns. pappishajaannuksen yhteydessä.

Herätysliikkeestä katosi kertaheitolla valtaosa sen piirissä olleesta Raamatun ja kristinopin tuntemuksesta.

Teologisesti oppimattomille maallikkopuhujille oli tärkeää, että liike kasvaisi hajaannuksen jälkeenkin.  Samoihin aikoihin tulivat ehkäisypillerit Suomessa ensi kertaa kaupalliseen levitykseen ja kaikkien naisten saataville.

Maaseudulla väki väheni muuttoliikkeen takia. Naisetkin alkoivat opiskella ja käydä entistä yleisemmin palkkatyössä. Yhteiskunnallinen keskustelu naisten ja lasten oikeuksista voimistui. Lestadiolaisuuden jäsenmäärän kasvua näytti uhkaavan yleinen maallistuminen.

Lestadiolaisjohtajat ja saarnamiehet näkivät, että oli  vaara, että ulkopuolisten parannuksentekijöiden vähentyessä liikkeen jäsenmäärä alkaisi supistua.

Kiista lähetystyöstä oli ollut yksi keskeisemmistä erimielisyyden aiheista,  mikä oli johtanut pappien irrottautumiseen liikkeestä.  SRK:lla ei katsottu olevan voimavaroja omaan lähetystyöhön ulkomailla. Mutta myöskään yhteistyötä luterilaisen kirkon kanssa lähetystyössä ei pidetty SRK:ssa mahdollisena. Luterilaista kirkkoa ei nähty silloinkaan Kristuksen kirkkoa, vaan lähinnä vaarallisena, harhaoppisena ”porttona”, jonka sisällä lestadiolaisella papilla on virassaan edessä hänen lähin lähetystyökenttänsä. Maallikkojohdossa tunnettiin syvää epäluottamusta kirkkoa ja piispoja sekä ylipäätään akateemista teologiaa kohtaan.

Toisaalta, SRK:n varat olivat vähissä, ja omaan kotimaiseenkin lähetystyöhön anottiin monena vuonna varoja työnantajien ja poliittisen oikeiston johtamalta järjestöltä SYT:ltä. Seuratoimintaa piti jatkaa ja saada jäsenmäärä kasvamaan.

SRK:n johtokunnan ja maallikkopuhujien  mielessä yhdistyivät tuolloin käsitteet ”jumalanlapseus”,  lapset ja konkreettinen, inhimillinen lisääntyminen.

Syynä saattoi olla tietämättömyydestä johtunut inhimillinen erehdys, tai sitten kyseessä oli tietoinen manipulointistrategia.

Syntyvyyden rajoittaminen päätettiin määritellä murhan synniksi.

Ehkäisymenetelmät kytketiin samaan yhteyteen silloin valmisteilla olleen uuden aborttilain kanssa. Ehkäisypillerien käyttö saatiin jyrkällä demagogialla näyttämään murhaamiselta. Kun lukee 1960-1970-luvun Päivämies-lehtiä, tämä vaikutelma on selvä. Jopa lestadiolaiset lääkärit, kätilöt ja muut terveydenhuollon työntekijät sitoutettiin mukaan ehkäisyn synniksi leimaavaan kampanjaan.

Tällä tavoin pantiin uskovaiset naiset tuottamaan uusia jäseniä rauhanyhdistyksiin. Päätettiin turvautua pöksylähetykseen.

Lestadiolaisten oppi jumalanvaltakunnasta joka ”kasvaa sisältäpäin”, on Raamatun valossa vakava harhaoppi. Jeesus ja apostolit eivät koskaan opettaneet sitä. Uusi testamentti ei tue ehkäisyn synnillistämisen ajatusta.  Mutta kun harhaopin virta ja vyöry saatiin 1960-luvulla liikkeelle, se jatkuu yhä. Yhä tänään. Lestadiolaiset luulevat, että heidän velvollisuutensa on  lisääntyä keskenään, synnyttää siittämällä jumalanlapsia.

Seppo Lohen mukaan ei ole odotettavissa, että vanhoillislestadiolaisten perheiden koot pienenisivät tulevaisuudessakaan.
– Perheet ovat tulevaisuudessakin suuria, sillä olosuhteet ovat hyvät ja synnyttäminen turvallista, Lohi ennusti MTV3:n haastattelussa vuonna 2002.
*             *              *
Ajattelemisen aihetta antoi Korpijaakko.
*         *          *
Lue lisää:

Ex vl-isä: Paine suureen perheeseen on säälimätön. Kotimaa24 6.9.2011.

Sirpa Kortet: Pentti, 83, on käynyt Suviseuroissa vuodesta 1945 – Jälkeläisiäkin on kertynyt kolmessa polvessa jo 286. Satakunnan Kansa 1.7.2017.

Lestadiolaiset pitävät Pohjois-Pohjanmaan väkiluvun kasvussa. MTv3 14.7.2002.

Topi Linjama: “Lasten vastaanottaminen ennen kaikkea uskon kysymys”.  8.10.2011.

Topi Linjama: Suurperheiden vanhempien masennuksesta. 26.1.2011.

Lisääntymisvelvoite voi viedä naisen kuoleman porteille (Terttu Holmi)

Luomiskertomuksen sanoma

Lääkärit huolissaan lestadiolaisten ehkäisykiellosta. MTv3 21.9.2009.

Maria: En alkaisi tätä rumpaa uudestaan

Meillä näin: Kuusi syytä hyväksyä ehkäisy

Maria Saari: Ehkäisykiellosta on muodostunut tabu

Advertisement

8 kommenttia

Kategoria(t): 1960-luku, äitiys, ban of birth control, bans, ehkäisykielto, hajaannukset, harhaoppi, johtajat, johtokunta, kiellot, kirkko, kontrollointi, lapset, lähihistoria, normit, norms, Päivämies, Raamattu, rauhanyhdistys, retoriikka, SRK ry., SRK:n johtokunta, sukupuolijärjestelmä, suurperhe, syyllistäminen, vallankäyttö

8 responses to “SRK:n pöksylähetyskäsky

 1. juhak

  ”Vanhoillislestadiolaisuuden ehkäisykieltoon sisältyy ajatus, että Jumala itse luo itselleen “jumalanlapsia”, taivaan taimia, ja heidät on synnytetty Jumalalle. Vanhemmat osoittavat ehkäisemättömyydellään kuuliaisuutensa Seurakunnalle.” Osaako artikkelin kirjoittaja päättää kelle ollaan kuuliaisia?

  Haluan vielä tietää, mikä noista raamatunkohdista todistaa, että vastasyntynyt lapsi EI ole Jeesuksen sovitustyöstä osallinen eli armon alla.

 2. Nimetön 102

  juhak: Tässä on kai kyse siitä että synnyttämisestä on tehty autuudenehto, ei niinkään siitä, onko syntyvä lapsi Jlan ihme, oli se sitten haluttu tai ei.

 3. juhak

  Nimetön 102, miten synnyttäminen voisi olla autuuden ehto? Eiväthän kaikki naiset edes voi synnyttää. Ehkäisemättömyyskään ei ole autuuden ehto. Ehkäisykysymys nousi ajankohtaiseksi 1960-luvulla. Olikohan 1961 kun markkinoille tuli ensimmäistä kertaa luotettava ehkäisymenetelmä. Se mahdollisti seksin ilman raskauden pelkoa ja teki huoraamisesta huomattavasti helpompaa kuin ennen. Siitä syystä selvä kanta ehkäisyyn oli muodostettava.

  • Aviolupaus

   Juhak, väität siis että ehkäisykiellon perustelu olikin tuo ”huoraamisen torjunta”, eli aviopuolison pettämisen torjuminen. Kirjoitit: ”…luotettava ehkäisymenetelmä. Se mahdollisti seksin ilman raskauden pelkoa ja teki huoraamisesta huomattavasti helpompaa kuin ennen. Siitä syystä selvä kanta ehkäisyyn oli muodostettava.”

   Sinun päätelmäsi on aivan uutta. Ensi kertaa kuulen tällaisen perustelun ehkäisykiellolle.

   Mutta. Väitteesi ei tunnu uskottavalta kun tarkastaa miten ehkäisykielto on SRK:n kannanotoissa perusteltu.

   Nimittäin, tuota esittämääsi perustelua ”huoruuden estämisestä” ei ole mainittu SRK:n ehkäisykannanotoissa. Niissä korostetaan vain sitä että ”Jumala on elämän ja kuoleman herra”, joten uskovaisen tulee tästä syystä ”synnyttää kaikki lapset”. Usein todetaan myös, että lapsi on Herran lahja, ja tämän perusteella ehkäisy olisi syntiä. Monesti on esitetty myös, että ”ihminen ei saa ottaa omiin käsiinsä elämää”, sillä silloin hän ”estää Jumalan luommistyötä”. Usein puhutaan myös ”itsekkyydestä” niiden uskovaisten ominaisuutena, jotka ovat päättäneet rajoittaa lisääntymistään.

   Mutta aviopuolison pettämisestä liittyen ehkäisyvälineiden käyttöön niissä ei puhuta.

   Esimerkiksi SRK:n ehkäisykannanotossa vuodelta 2009 ei puhuta siitä, että ehkäisymenetelmät olisivat syntiä siitä syystä, että silloin on helppoa pettää puolisoaan.

   Perusteluna v. 2009 kannaotossa esitetään vain se, että kristityn tulee luottaa Jumalaan ja Hänen apuunsa niin paljon että ei ehkäise. Toiseksi todetaan että lapsimyönteisestä asennoitumisesta seuraa, että lapsella on oikeus syntyä, ja tämä oikeus on olemassa jo ennen hedelmöittymistä. Opillisena perusteluna esitetään uskontunnustus.

   Uskontunnustuksessa taas ei käsitellä lainkaan avioliittoa eikä siten myöskään puolison pettämistä. ”Aviorikosten estäminen” ei siis näy olleen ehkäisykiellon perustelu.

   Käsityksesi, että ehkäisykiellon takana olisikin ollut alkuaan huoli siitä, että uskovaiset alkavat rikkoa aviolupuksiaan jos ehkäisy olisi hyväksytty, voi tietenkin silti pitää paikkansa, mutta sitä ei vaan ole kirjoitettu avoimesti näkyviin SRK:n ja puhujienkokousten kannanotoissa, kirjoituksissa joissa ehkäisykieltoa on aviopareille perusteltu. Siksi ei tunnu uskottavalta.

 4. juhak

  ”Sinun päätelmäsi on aivan uutta. Ensi kertaa kuulen tällaisen perustelun ehkäisykiellolle.”

  Mutta enhän MINÄ ole mistään ehkäisykiellosta puhunut.

  Luotettava ehkäisy mahdollisti entistä holtittomamman seksikäyttäytymisen, ja sehän tarkoittaa entistä enemmän rikkomuksia ”Älä tee huorin” käskyä vastaan. Tällaisia uusia asioita tulee aika ajoin, ja niihin on vain otettava joku kanta, kun ei niitä pakoonkaan pääse. Tämän totesin.

  Ehkäisy on yksi perhesuunnittelun väline. Perhesuunnittelu tarkoittaa käytännössä lapsiluvun rajoittamista. Sitä puolestaan ei voi tehdä puuttumatta Jumalan luomistyöhön. Jumala luo uutta ihmiselämää, aivan niin kuin kaiken muunkin elämän. Ihmisessä on vain se erityisyys muuhun elämään nähden, että Jumala antoi ihmiselle sielun, loi hänet omaksi kuvakseen ja taivasta varten. Kyllä minulla ainakin on niin suuri kunnioitus Jumalaa ja Jumalan luomistyötä kohtaan, että en halua ehkäistä.
  Tuo on ihan peruskamaa, mikä löytyy Raamatusta.

  Kuten huomaat en siteeraa mitään SRK:n kannanottoja. Kerron vain henkilökohtaisen suhteeni ehkäisyyn, enkä ole perustelemassa mitään ”virallisia” kannanottoja.

 5. Kaitsu

  Miksi muuten teillä lestadiolaisilla on eri synnit kuin tavallisilla luterilaisilla? Kysyy melko passiivinen ev.lut.seurakuntalainen.

 6. Iltamies

  Uudessa testamentissa on useita mainintoja siitä, kun alleviivaten tähdennetään sitä, että ”Jumalan lapsia” ei synny luonnollisella, inhimillisellä tavalla elli biologisesti. Tässä Roomalaiskirjeestä.

  ”Onhan sanottu: ’Vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi.’ Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset.” – Room.9:7-8.

 7. Kairaaja

  Lestadiolaisuus on asia, mitä mä en voi käsittää. Se on kuin joku historiallinen muinaisjäänne. Kun sitä oikein ajattelee, niin tuntuu, että miten tällaista uskomusten systeemiä voi nykyään edes olla? Uskontoja ja uskomista vastaan mulla ei ole mitään, mutta jos sen nimissä yksilön elämä supistetaan ja rajoitetaan ja ”pakotetaan” tiettyyn malliin, niin sellaista on vaikeaa arvostaa. Ihan samaa kuin jossian islamin äärisuunnassa. Pohjimmiltaan kysymys on joidenkin ihmisten vallankäytöstä!
  Toki moinen saattaa joillekin sopia, mutta pitäisi olla oikeus valita myös toisin… No siis onhan se, mutta samalla menettää perheen ja ystävät ja vielä päälle jää kamala pelko, että nyt se Jumala hylkää, joutuu helvettiin, ja ne ns. syntymättömät lapsetkin jää nurkkiin kummittelemaan. 😦

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s